آقای من ، از تو فقط تو رو می خوام (واحد امام زمان)

آقـــــای من ، از تو فقـــط تـــو رو می خوام ای التماس گریه هام ، تو خواستی مــن بــازم در خونت بیام از کرمت ، دل غرق شـــور و شعــــفه ، بــــرات روز عرفــــه ، مدینه و کرب وبلا و نجفه تو رو قســم به غربت حسینـــت ، من و ببخش به حـــــرمت حسینـــت ، ...

آقـــــای من ، از تو فقـــط تـــو رو می خوام ای التماس گریه هام ، تو خواستی مــن بــازم در خونت بیام از کرمت ، دل غرق شـــور و شعــــفه ، بــــرات روز عرفــــه ، مدینه و کرب وبلا و نجفه تو رو قســم به غربت حسینـــت ، من و ببخش به حـــــرمت حسینـــت ، …


تویتر خوشمزه فیس بوک دیگ StumbleUpon بوز تکنوراتی