تمی‌دونم دلم دیوونه کیست (زمزمه امام زمان)

تمی‌دونم دلم دیوونه کیست کجا می‌گردد و در خونه کیست نمی‌دونم دل سرگشته ما اسیر نرگس مستونه کیست غم عشقت بیابون پرورم کرد هوای مست بی بال و پرم کرد به ما گفتند صبوری کن صبوری صبوری ترفه خاکی برسرم کرد غم عشقت مرا بیچاره کرده دل تنگ مرا صد پاره کرده هوای دیدنت روی ...

تمی‌دونم دلم دیوونه کیست کجا می‌گردد و در خونه کیست نمی‌دونم دل سرگشته ما اسیر نرگس مستونه کیست غم عشقت بیابون پرورم کرد هوای مست بی بال و پرم کرد به ما گفتند صبوری کن صبوری صبوری ترفه خاکی برسرم کرد غم عشقت مرا بیچاره کرده دل تنگ مرا صد پاره کرده هوای دیدنت روی …


تویتر خوشمزه فیس بوک دیگ StumbleUpon بوز تکنوراتی